Statut

Statut

Statut Koła Logistyki działającego
przy Katedrze Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 1. Pełna nazwa koła brzmi: Studenckie Koło Logistyki „KOŁO E-LOGISTYKI” , zwana w dalszej części niniejszego Statutu Kołem.
 2. Koło Logistyki działa w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przy Katedrze Gospodarki Elektronicznej w ramach Zakładu Logistyki.
 3. Nadzór nad Kołem Logistyki sprawuje Opiekun Koła.
 4. Opiekun Koła Logistyki powoływany jest na okres 1 roku akademickiego. Opiekuna Koła powołuje i odwołuje Kierownik Katedry Gospodarki Elektronicznej.
 5. Opiekun Koła podejmuje decyzje w sprawie:5.1 Zatwierdzanie budżetu Koła Logistyki.
  5.2 Zatwierdzenia decyzji podjętych przez Zarząd Koła oraz Walne Zgromadzenie.
  5.3 Zatwierdzenia tematów prac badawczych członków Koła Logistyki.
 6. Opiekun Koła Logistyki reprezentuje Koło poza uczelnią lub wyznacza osobę upoważnioną do powyższych kontaktów.
 7. Koło Logistyki składa się z Zarządu i Członków Koła.
 8. Zarząd Koła składa się z dwóch osób: 
  8.1 Przewodniczącego
  8.2 W-ce Przewodniczącego (skarbnika)
 9. Zarząd Koła Logistyki wybierany jest na okres jednego roku przez walne zgromadzenie Członków Koła.
 10. Zarząd Koła Logistyki posiada następujące kompetencje:
  10.1 Reprezentuje Koło Logistyki przed Władzami SAN;
  10.2 Opiniuje kandydatury na nowych Członków Koła Logistyki;
  10.3 Prowadzi nadzór nad działaniami Koła Logistyki;
 11. Walne zgromadzenie podejmuje decyzję w sprawie:
  11.1 Wyboru i odwołania Zarządu Koła, po uzyskaniu zgody od Opiekuna Koła Logistyki;
  11.2 Zatwierdza Statut Koła oraz jego zmiany;
  11.3 Określa kierunki rozwoju Koła;
 12. Uchwały wszystkich organów Koła Logistyki podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Koła.
 13. Członkiem Koła może zostać każdy student, zainteresowany realizowaną przez Koło problematyką naukową i badawczą.
 14. Aby zostać Członkiem Koła należy złożyć ustną deklarację przed Opiekunem i Zarządem Koła.
 15. Członek Koła posiada prawo do:
  15.1 Aktywnego uczestniczenia w zebraniach i pracach Koła;
  15.2 Udziału w Walnym Zgromadzeniu;
  15.3 Głosowania na członków Zarządu Koła;
  15.4 Kandydowania do Zarządu Koła;
 16. Członek Koła posiada następujące obowiązki:
  16.1 Godne reprezentowanie Koła Logistyki na Uczelni oraz po za nią;
  16.2 Regularne uczestnictwo w cotygodniowych zebraniach Koła;
  16.3 Terminowe wywiązywanie się z powierzonych mu zadań;
  16.4 Przestrzeganie przepisów zawartych w statucie Koła
 17. Cele Koła Logistyki:
  17.1 Poszerzenie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu wśród członków Koła Logistyki;
  17.2 Rozpowszechnianie wiedzy związanej z zagadnieniami logistyki;
  17.3 Wspieranie inicjatyw studenckich;
  17.4 Uczestnictwo w promocji SAN;
  17.5 Integracja świata biznesu ze środowiskiem studenckim;
  17.6 Studiowanie i analiza rzeczywistych problemów i przypadków z zakresu dziedzin logistyki;
  17.7 Nawiązywanie kontaktów z praktykami oraz innymi kołami logistyki działającymi przy swoich uczelniach;
  17.8 Organizowanie wykładów, szkoleń związanych z tematyką logistyki;
  17.9 Umożliwienie Członkom Koła możliwości ich samorealizacji.
 18. Cele Koła Logistyki realizowane są za pomocą:
  18.1 Cotygodniowych spotkań;
  18.2 Organizacji wykładów i spotkań gościnnych z przedstawicielami nauki, biznesu i polityki;
  18.3 Udziału Członków Koła w projektach naukowo - badawczych;